Sekundárny trh

Je miesto prostredníctvom, ktorého vie investor kedykoľvek predať alebo nakúpiť pohľadávky

Sekundárny trh umožňuje: 

Automatický predaj/nákup

Manuálny predaj/nákup

Postup pri predaji/nákupe pohľadávky:    

Investor sa prihlási do klientskej zóny

Vyberie si investíciu, ktorú má záujem predať/nakúpiť

SMS kódom elektronicky podpíše zaslané dokumenty

Zrealizuje predaj/nákup

Automatický predaj

Investor môže predať pohľadávku bez omeškania splátok. Pohľadávka je investorovi predaná automaticky, okamžite a bez čakania. Nasledujúci deň môže mať investor finančné prostriedky na svojom investičnom účte a požiadať o ich vyplatenie. Za predčasný predaj je investorovi účtovaný poplatok a jeho výška závisí od trvania investície (investícia do pôžičiek je viazaná na 5 rokov).
Prehľad poplatkov tu https://www.wishmaker.sk/static/pdf/sadzobnik_poplatkov.pdf

 

Automatický nákup

Investor môže nakúpiť pohľadávku bez omeškania splátok. Pohľadávka je investorovi nakúpená automaticky systémom, okamžite a bez čakania. Tento automatizovaný proces funguje z dôvodu maximálneho využitia investície, aby sa investovaný kapitál nepretržite zhodnocoval.

 

Manuálny predaj

Investor môže predať pohľadávku, ktorá je so splátkami bez omeškania/aktuálne v omeškaní. Danú pohľadávku ponúka inému investorovi. Zatraktívneniu predaja pohľadávky, môže pomôcť napr. znížením ceny. O cene vyjednávajú investori medzi sebou. Výsledná cena je výsledkom ich vzájomnej dohody. Manuálny predaj je hravá forma pre investorov.

 

Manuálny nákup

Investor môže nakúpiť pohľadávku, ktorá je so splátkami bez omeškania/aktuálne v omeškaní. Danú pohľadávku môže investor vyhodnotiť ako atraktívnu investíciu vzhľadom k ponúkanej cene, a môže ďalej vyjednávať o cene s investorom od ktorého pohľadávku kupuje. Výsledná cena je výsledkom vzájomnej dohody investorov. Manuálny nákup je hravá forma pre investorov.